Medemblik zoekt nabestaanden van in Abbekerk, Lambertschaag, Opperdoes en Andijk begraven mensen

Onze gemeente is op zoek naar nabestaanden die aanspraak willen maken op de grafrechten van het graf van hun dierbare. Op de begraafplaats in Abbekerk, de Ooster- en Westerbegraafplaats in Andijk en de begraafplaats in Opperdoes zijn bij sommige graven bordjes geplaatst omdat:

 • de grafrechten zijn vervallen.
 • de rechthebbende van het graf overleden is.
 • de nabestaanden bij ons niet bekend zijn.
 • wij de graven willen ruimen om opnieuw uit te geven.

Medemblik zoekt nabestaanden die aanspraak willen maken op de grafrechten. Hiermee willen ze  voorkomen dat er graven ongewenst geruimd worden.

Nabestaanden die aanspraak willen maken, hebben een jaar de tijd om te reageren. Als de gemeente Medemblik na één jaar geen aanmeldingen voor een graf heeft gekregen, verwijderen zij de bordjes en het grafmonument. Vanaf dat moment kan het graf opnieuw worden uitgegeven.

Wilt u misschien de rechthebbende worden van een graf waar een bordje bij staat? Neem dan contact met de gemeente op. Telefonisch (0229) 85 60 00 of per e-mail: .

Bron: Medemblik actueel

 

Opperdoes juicht, geen duiker maar wel een brug.

Uit het gesprek tussen de gemeente en bewoners gistermiddag, is toegezegd dat de huidige brug mag blijven en opgeknapt wordt. Opperdoezers waren verontrust dat de brug vervangen zou worden door een duiker.


 “We zijn allemaal ontzettend blij”, vertelt Evelien Vijn tegen NH Nieuws. Gisteren verzamelden zo’n dertig buren bij haar thuis om in gesprek te gaan met de gemeente. “In het gesprek is er excuses aangeboden. In de brief had niet vermeld mogen worden dat er al een akkoord zou zijn geweest vanuit Hoogheemraadschap voor een duiker”, vertelt Evelien.

Een woordvoerder van de gemeente Medemblik laat weten dat de inhoud van de brief anders geformuleerd had moeten worden. “We pleiten er juist voor om de buurt actief bij beslissingen te betrekken.” De brug blijft dus zoals hij is, alleen de brughoofden zullen worden vervangen.

Bron: Medemblikactueel

Windpark Westfrisia (1)

De aanvraag voor het Windpark Westfrisia is in 2010 ingediend. De gemeente Medemblik verwierp de aanvraag. Daarna dienden de aanvragers de aanvraag bij de provincie in. De provincie is op grond van de Elektriciteitswet verplicht de aanvraag in behandeling te nemen en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor dit windpark.

Het in behandeling nemen van de aanvraag is pas in 2013 gestart, omdat de provincie bezig was met een integraal windplan voor de regio West-Friesland waarvan dit plan een onderdeel zou zijn. Als gevolg van het coalitieakkoord 2011-2015 werd het ontwikkelen van dit windplan stopgezet en werd het beleid voor Wind op Land ontwikkeld. Naar aanleiding van het ontwikkelen van dit beleid, hebben Provinciale Staten eind 2012 een overgangsregeling vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het ingediende plan voldoet aan de vereisten van de overgangsregeling. Daarom zijn de regels van het herstructureringsbeleid hier niet van toepassing.

Ontwerp-PIP

Het ontwerp-PIP voor Windpark Westfrisia is 23 augustus 2016 vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). Het ontwerp-PIP Windpark Westfrisia ligt opnieuw vanaf 29 september tot en met 9 november 2016ter inzage. Hier zijn alle bijbehorende stukken te vinden. De ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap liggen in dezelfde periode ter visie.

Achtergrond

De behandeling van de aanvraag voor Windpark Westfrisia is pas in 2013 gestart, omdat de provincie bezig was met een integraal windplan voor de regio West-Friesland. Als gevolg van het coalitieakkoord 2011-2015 werd het ontwikkelen van dit windplan stopgezet en werd het beleid voor Wind op Land ontwikkeld. Naar aanleiding van dit nieuwe beleid, hebben Provinciale Staten eind 2012 een overgangsregeling vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het plan voor Windpark Westfrisia voldoet aan de vereisten van de overgangsregeling. Daarom zijn de regels van het herstructureringsbeleid hier niet van toepassing. Dit betekent onder andere dat er geen lijn van zes windturbines nodig is en dat de afstand van windturbines tot woningen geen 600 meter hoeft te zijn en het plan niet meedoet aan de verdeelprocedure voor de herstructureringsprojecten. De geplande turbines van windpark Westfrisia liggen ongeveer 500 meter van woningen.

De aanvrager heeft aangegeven dat hij 3 windturbines aan de Droge Wijmerweg en de Poelweg in Medemblik wil afbreken. De planning is dat deze windturbines worden gesaneerd binnen 1 jaar nadat het nieuwe park in bedrijf is.

Draagvlak

De raad van de gemeente Medemblik wees het verzoek om mee te werken aan het Windpark Westfrisia af wegens gebrek aan draagvlak in de gemeente. De provincie is daarom op grond van de Elektriciteitswet verplicht om de aanvraag te behandelen.
In 2015 en 2016 zijn gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke partijen:

 • Gemeente Medemblik
 • Dorpsraad Zwaagdijk West
 • Stuurgroep Tegenwind
 • Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
 • Dorpsraad Zwaagdijk Oost

De omwonenden in het gebied hebben een bewonersplatform opgericht om betrokken te blijven bij de ontwikkelingen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter zijn de initiatiefnemer en het bewonersplatform in gesprek over het plan. Gespreksonderwerpen zijn onder meer milieu-effecten van diverse typen turbines (slagschaduw, geluid, visualisatie), de opzet en vulling van een gebiedsfonds en een participatieregeling. De omwonenden worden in dit gesprek geadviseerd door de NLVOW.

Feiten en cijfers

 • Ontwikkelaar: Windpark Westfrisia B.V., Westfriese Windmolen Coöperatie
 • Gemeente: Medemblik
 • Locatie: Parallel aan en ten noorden van de N302/Westfrisiaweg/uitbreiding N23
 • Aantal windturbines: 5
 • MW (totaal): 10 - 13 MW

Locatie

Meer informatie

 • Ontwikkelaar: Dhr. Jan Pronk opDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Provincie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Windpark Westfrisia (2)

HAARLEM – De Gedeputeerde Staten in Haarlem hebben de knoop doorgehakt en besloten dat er een vergunning gaat komen om ‘Windpark Westfrisia’ te realiseren ondanks dat de molens binnen 500 meter van de huizen komen te staan. In totaal komen er 5 molens van ruim 100 meter hoog

MEDEMBLIK BLIJFT FEL TEGEN KOMST WINDPARK

Ondanks alles blijft Medemblik zich verzetten tegen de komst van dit windpark en blijft hopen dat de politiek van de Provincie Noord-Holland met gezond verstand een beslissing gaan nemen. Voor het CDA zit Andijkse Heleen Keur en voor de VVD zit Andijkse Andrea van Langen in de Provinciale Staten en beiden hebben altijd geroepen tegen de komst van het Windpark Westfrisia te zijn. Alles zal dus afhangen hoe zij gaan stemmen.

Lees ook ons dossier:Windmolens

Voldoet aan de eisen

Het plan past in het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland. Onderzocht is hoe er op de locatie een windpark ontwikkeld kan worden dat zo min mogelijk impact heeft op de omgeving. Alle woningen staan bijvoorbeeld op een afstand van 500 meter of verder van het beoogde windpark. Het inpassingsplan past in Provinciale Ruimtelijke Verordening en het voldoet aan de overige ruimtelijke criteria en milieuwetgeving, op het gebied van geluidhinder, slagschaduw, luchtkwaliteit (stof, geur), bedrijven en milieuzonering, bodemkwaliteit en externe veiligheid. Het project betekent geen verstoring van de leefomgeving van planten en dieren en vormt ook geen bedreiging voor archeologische waarden, de waterhuishouding en wateraspecten. 

Overleg tussen initiatiefnemer en omwonenden

Los van de ruimtelijke procedure, is er een participatietraject doorlopen waarbij de initiatiefnemers in gesprek zijn gegaan met een vertegenwoordiging van de omwonenden over de financiële- en procesparticipatie in het project. De omwonenden worden ondersteund door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windparken (NLVOW). 

Medemblik moet mensen met arbeidshandicap beschermde werkplek aanbieden

Medemblik wordt volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook  de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute.

Naar verwachting vormen de resultaten van het lopende onderzoek naar de Praktijkroute een onderbouwing van deze keuze zodat beide maatregelen gelijktijdig op de beoogde datum van 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

De ministerraad stemde in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State.

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in gemeenten ver achterblijft bij de verwachtingen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde de staatssecretaris voor de zomer daarom aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren. Daarbij krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een advies beschut werk bij UWV aan te vragen.

De Praktijkroute moet ervoor zorgen dat de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kan verlopen.

Bron: Medemblik actueel